نرم افزار جامع مدیریت مراکز

خدمات بالینی، پرستاری و مراقبتی در منزل

مشاوره تبلیغات

تبلیغات در گوگل

15 روز رایگان از این سامانه استفاده کنید!

  جدول تعرفه سامانه HCIS

  پلن 1

  ماهیانه 60 هزار تومان

  ثبت 5 فاکتور در ماه

  تعریف نامحدود مشتری

  یک مدیر عملیاتی

  ارسال پیامک ×

  دامنه اختصاصی ×

  درگاه بانکی ×

  پیامک سفید ×

  کارگزینی ×

  مدیرمالی ×

  شعب ×

  پلن 2

  ماهیانه 200 هزار تومان

  ثبت 15 فاکتور در ماه

  تعریف نامحدود مشتری

  یک مدیر عملیاتی

  ارسال پیامک √

  دامنه اختصاصی ×

  درگاه بانکی ×

  پیامک سفید ×

  کارگزینی ×

  مدیرمالی ×

  شعب ×

  پلن 3

  ماهیانه 500 هزار تومان

  ثبت نامحدود فاکتور در ماه

  تعریف نامحدود مشتری

  مدیر عملیاتی نامحدود

  ارسال پیامک √

  دامنه اختصاصی √

  درگاه بانکی √

  پیامک سفید ×

  کارگزینی ×

  مدیرمالی ×

  شعب ×

  پلن 4

  ماهیانه 1/5 میلیون تومان

  ثبت نامحدود فاکتور در ماه

  تعریف نامحدود مشتری

  مدیر عملیاتی نامحدود

  ارسال پیامک √

  دامنه اختصاصی √

  درگاه بانکی √

  پیامک سفید √

  کارگزینی √

  مدیرمالی √

  شعب ×

  پلن 5

  ماهیانه 10 میلیون تومان

  ثبت نامحدود فاکتور در ماه

  تعریف نامحدود مشتری

  مدیر عملیاتی نامحدود

  ارسال پیامک √

  دامنه اختصاصی √

  درگاه بانکی √

  پیامک سفید √

  کارگزینی √

  مدیرمالی √

  شعب √

  شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد

  با ما تماس بگیرید
  02133344455