HCIS

Home Care Information System

ثبت فاکتور خدمات

با استفاده از سامانه HCIS تمامی خدمات ارائه شده قابل ثبت و ارائه فاکتور می باشند

پنل مشتریان

تمامی بیماران می توانند در سامانه HCIS پنل اختصاصی خود را داشته و امور مربوط به خدمات درخواستی و موارد مالی را انجام داده و گزارش گیری نمایند.

مدیر عملیاتی

هر مرکز خدمات حداقل یک مدیر عملیاتی دارد که امور مربوط به شیفتها و قراردادهای مرکز را در سامانه HCIS راهبری می نماید.

ارسال پیامک

کلیه خدمات در سامانه HCIS توسط پیامک با بیماران، همراهان ایشان، پرستاران، مراقبان و پزشکان اطلاع رسانی می گردد.

مدیر عملیاتی

هر مرکز خدمات حداقل یک مدیر عملیاتی دارد که امور مربوط به شیفتها و قراردادهای مرکز را در سامانه HCIS راهبری می نماید.

ارسال پیامک

کلیه خدمات در سامانه HCIS توسط پیامک با بیماران، همراهان ایشان، پرستاران، مراقبان و پزشکان اطلاع رسانی می گردد.

دامنه اختصاصی

خدمات سامانه  HCIS به صورت ابری می باشد اما امکان ارائه دامنه اختصاصی برای دسترسی وب بیس به سامانه وجود دارد.

درگاه بانکی

سامانه HCIS هم اکنون به درگاه بانکی متصل بوده و آمادگی ارائه خدمات با شرایط شرکتهای پرداخت یاری را دارد.

کارگزینی

سامانه HCIS دارای زیر سیستم کارگزینی جهت مدیریت فرآیند جذب و استخدام و همینطور مدیریت منابع انسانی می باشد.

مدیریت مالی

سامانه HCIS دارای سامانه مدیریت مالی منطبق بر فرآیندهای کاری مراکز خدمات سلامت می باشد و امکان تعریف سطوح دسترسی برای پرسنل مالی و مدیران مالی می باشد.

امور شعب و نمایندگی ها

سامانه HCIS توانایی مدیریت مراکز با شعب متعدد در نقاط جغرافیایی مختلف و همینطور قابلیت تعریف سطوح دسترسی متناسب می باشد.
با ما تماس بگیرید
02133344455