طراحی اتوماسیون بیمارستانی و مراکز درمان در منزل

بیمارستانها کشور به صورت جدی از سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی(Hospital information System –HIS ) استفاده می کنند به صورتی که داشتن این سامانه یکی از موارد اعتبار بخشی بیمارستانها است که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی استاندارد های بیمارستانها کشور بررسی می شود هم اکنون بیمارستانی را نمیتوان یافت که از سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستان استفاده نکند.

با توجه به اینکه پس از بیمارستان ادامه روند بهبود بیماران در منزل و توسط مراکز مراقبت و پرستاری در منزل  انجام می گردد لذا این مراکز همانند بیمارستانها نیازمند سامانه جامعی جهت انجام امور خود هستند  که علاوه بر قابلیت های سامانه بیمارستانی قابلیت هایی را که نیازمندی های مراکز مراقبت و پرستاری در منزل را نیز پشتیبانی نماید.

  1. HCIS

سامانه اطلاعات مراکز درمان در منزل (HCIS= Homecare Information System) سامانه جامع اطلاعات درمان در منزل است که تمامی فرایند‌های درمان، پرستاری، مراقبت و نگهداری بیماردر منزل را به عهده دارد. این سامانه، به عنوان اولین نمونه از سامانه جامع اطلاعات مراکز هوم کر دارای نو آوری در مدیریت پرسنل عملیاتی ، بیماران و قرارداد ها است و تمامی عملیات مراکز هوم کر را مدیریت نموده و با این سامانه یک مرکز هوم کر میتواند بدون نیاز به نرم افزار های جانبی به فعالیت بپردازد.

برخی از ویژگی های ” HCIS:

1- تشکیل و نگهداری پرونده الکترونیک بیمار.

2-تسهیل روند خدمات رسانی به بیماران.

3-توزین متوازن تقسیم کار بر اساس تجربیات و سوابق افراد.

4-گسترش پذیری جغرافیایی.

5-محاسبات حقوق و دستمزد.

6- تسهیل ارتباطات بیماران و کادر درمان.

7-تفکیک نقش افراد در سامانه.

8- ایجاد بستر لازم برای ارائه خدمات پیشرفته سلامت الکترونیک.

9- ایجاد بستر لازم برای نظارت بر کیفیت ارائه خدمات.

10- ایجاد بستر لازم برای افزایش سرعت ارائه خدمات.

11- ایجاد بستر لازم برای توزیع عادلانه منابع سلامت.

12- کاهش هزینه خدمات بهداشتی و درمانی در منزل.

13- بهینه سازی کسب و کار نظام سلامت کشور.